مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 2333)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 2185)
 لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 2147)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 2122)
 نشریات فارسی (تعداد بازدید : 2007)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 2003)
 لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 1867)
 
تعداد کل بازدیدها:  14664