مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 7780)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 7603)
 لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 7511)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 7489)
 نشریات فارسی (تعداد بازدید : 7234)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 7227)
 لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 7116)
 
تعداد کل بازدیدها:  51960