مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ی‍ادآور دارو   
2     ی‍اد ب‍گ‍ی‍ری‍م‌: چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ر ت‍رس‌ و اض‍طراب‌ خ‍ود غ‍ل‍ب‍ه‌ ک‍ن‍ی‍م‌؟ راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍از   
3     ی‍ادداش‍ت‍ه‍ا و ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا: از م‍ق‍الات‌، ن‍ق‍ده‍ا و اش‍ارات‌   
4     ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ اع‍ص‍اب‌   
5     ی‍ادگ‍اران‌ م‍ان‍ا   
6     ی‍ادگ‍ار روزگ‍ار   
7     ی‍ادگ‍ار ع‍م‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌   
8     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ۵۰۴ واژه‌ ب‍ا روش‌ ج‍دی‍د ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‌ ذه‍ن‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د دک‍ت‍ری‌   
9     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ آس‍ان‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ در MATLAB [ م‍طل‍ب‌ ]   
10     ی‍ادگ‍ی‍ری‌، اج‍را و ک‍ن‍ت‍رل‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ؤالات‌ و آزم‍ون‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد ک‍ارش‍ن‍اس‍   
11     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ از ش‍ک‍س‍ت‌: چ‍گ‍ون‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ا از ش‍ک‍س‍ت‌ ه‍ا و اش‍ت‍ب‍اه‍ات‌ خ‍ود ی‍اد م‍ی‌ گ‍ی‍رن‍   
12     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌   
13     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ (ال‍گ‍وه‍ا) = E-learning( Models)   
14     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌: ت‍ول‍ی‍د و اج‍رای‌ م‍ح‍ت‍وا   
15     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ت‍ئ‍وری‌ و ع‍م‍ل‌   
16     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ق‍رن‌۲۱ : ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر وب‌   
17     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌، طراح‍ی‌، اج‍را و ارزش‍ی‍اب‍ی‌   
18     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ (م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌، روی‍ه‌ ه‍ا، ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌)   
19     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ و ع‍ل‍م‌ آم‍وزش‌: راه‌ ک‍اره‍ای‍ی‌ ت‍ای‍ی‍د ش‍ده‌ ب‍ا پ‍ژوه‍ش‌ ب‍رای‌ م‍ص‍   
20     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌