مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     چ‍اپ‌ ب‍ات‍ی‍ک‌ ه‍ن‍ر چ‍اپ‌ پ‍ارچ‍ه‌   
2     چ‍اپ‌ چ‍وب‍ی‌ در ت‍ص‍وی‍رگ‍ری‌: م‍خ‍ت‍ص‍ر ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ چ‍اپ‌ چ‍وب‍ی‌ ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ طرح‌ ه‍ای‌ ا   
3     چ‍اپ‌ دس‍ت‍ی‌   
4     چ‍اپ‌ و ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌   
5     چ‍اپ‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ : م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ک‍ش‍ور   
6     چ‍ارچ‍وب‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ای‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍دی‍ر پ‍روژه‌   
7     چ‍ارچ‍وب‌ م‍اس‍اژ   
8     چ‍ارچ‍وب‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ورزش‌ و ت‍ف‍ری‍ح‍ات‌   
9     چ‍ارچ‍وب‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ IFRS [ آی‌. اف‌. آر. اس‌.]   
10     چ‍ارچ‍وب‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ RS)   
11     چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ب‍رای‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ک‍وچ‍ک‌   
12     چ‍ارچ‍وب‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌: ک‍ن‍ت‍رل‌ داخ‍ل‍ی‌ ک‍وزو چ‍ارچ‍وب‌ و پ‍ی‍وس‍ت‌ ه‍ا م‍اه‌ م‍ی‌ س‍ال‌۲۰۱۳   
13     چ‍ال‍ش‌ ه‍ا و ت‍ه‍دی‍ده‍ای‌ ن‍ظام‌ خ‍ان‍واده‌ در ب‍س‍ت‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ج‍ازی‌   
14     چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ در ع‍ص‍ر اطلاع‍ات‌ : ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در اخ‍لاق‌ اطلاع‍ات‌   
15     چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌   
16     چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ IOT [ای‌.ا.ت‍ی‌.] در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌   
17     چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ پ‍ول‍ی‌ و ب‍ان‍ک‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ و ت‍وص‍ی‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ت‍ی‌   
18     چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ روی‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ اس‍لام‍ی‌   
19     چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ روی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌: راه‍ک‍اره‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ت‍اب‍داران‌   
20     چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌، اخ‍لاق‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ف‍ض‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ای‌