مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ض‍ب‍ط و پ‍خ‍ش‌ ص‍دا روی‌ ک‍ارت‌ SD [اس‌.دی‌.]   
2     ض‍د ه‍ک‌   
3     ض‍د ه‍ک‌ [ م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ]   
4     ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ا : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
5     ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ا و اص‍طلاح‍ات‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌   
6     ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ا و اص‍طلاح‍ات‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ : گ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از ش‍رق‌ و غ‍رب‌   
7     ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ م‍ع‍روف‌ ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌   
8     ض‍رب‍ان‌ س‍ن‍ج‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ AVR [آ.وی‌.آر]   
9     ض‍رب‍ه‌ ب‍ا ق‍درت‌: طراح‍ی‌ ۶ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود ق‍درت‌ ض‍رب‍ه‌ ( ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍   
10     ض‍رورت‌، دگ‍رگ‍ون‌ س‍ازی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، چ‍رائ‍ی‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌   
11     ض‍رورت‌ ه‍ا و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ب‍ع‍ث‍ه‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌   
12     ض‍رورت‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌   
13     ض‍روری‍ات‌ آن‍ات‍وم‍ی‌ : ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ،دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ،...   
14     ض‍روری‍ت‍ری‍ن‌ م‍ک‍ال‍م‍ات‌ روزم‍ره‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ در گ‍ف‍ت‌ و ش‍ن‍ود ۱   
15     ض‍روری‍ت‍ری‍ن‌ م‍ک‍ال‍م‍ات‌ روزم‍ره‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ در گ‍ف‍ت‌ و ش‍ن‍ود(۲)   
16     ض‍ع‍ف‌ ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ و ۱۰۰۰ [ه‍زار] (ت‍م‍ری‍ن‌) ح‍رک‍ت‌ اص‍لاح‍ی‌   
17     ض‍ع‍ف‌ ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ و ۱۰۰۰ [ه‍زار] (ت‍م‍ری‍ن‌) ح‍رک‍ت‌ اص‍لاح‍ی‌ [م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ]   
18     ض‍ع‍ی‍ف‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ زن‌ ای‍ران‍ی‌ در ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌   
19     ض‍واب‍ط دع‍اوی‌ ق‍اب‍ل‌ طرح‌ در دی‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداری‌   
20     ض‍واب‍ط و م‍ق‍ررات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ب‍رای‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌