مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     س‍اح‍ت‌ س‍ب‍ز : م‍دی‍ری‍ت‌ رواب‍ط در خ‍ان‍واده‌ [م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ]   
2     س‍اح‍ره‌ی‌ پ‍ورت‍وب‍ل‍و   
3     س‍اخ‍ت‌ mp3 player [ام‌.پ‍ی‌. ۳پ‍ل‍ی‍ر] ب‍ا آردوی‍ن‍و و م‍اژول‌ DF Player [دی‌. اف‌. پ‍   
4     س‍اخ‍ت‌ آوای‍ی‌ زب‍ان‌   
5     س‍اخ‍ت‌ آوای‍ی‌ زب‍ان‌ : ب‍ح‍ث‍ی‌ درب‍اره‌ ص‍داه‍ای‌ زب‍ان‌ و ن‍ظام‌ آن‌   
6     س‍اخ‍ت‍ار ب‍ان‍ک‍داری‌ اس‍لام‍ی‌ و ارای‍ه‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ اس‍لام‍ی‌ در ای‍ران‌   
7     س‍اخ‍ت‍ار ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ (۱ )   
8     س‍اخ‍ت‍ار ت‍ئ‍وری‌ ح‍س‍اب‍داری‌   
9     س‍اخ‍ت‍ار ج‍م‍ل‍ه‌ در زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ : راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍راک‍چ‍ر ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌   
10     س‍اخ‍ت‍ار خ‍س‍ارات‌ و ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ وص‍ول‌ آن‍ه‍ا در ق‍وان‍ی‍ن‌ ج‍اری‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ش‍رح‌ ت‍ف‍   
11     س‍اخ‍ت‍ار زب‍ان‌ ش‍ع‍ر ام‍روز (پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در واژگ‍ان‌ و س‍اخ‍ت‌ زب‍ان‌ ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍ر)   
12     س‍اخ‍ت‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رداره‍ای‌ ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ درای‍ران‌   
13     س‍اخ‍ت‍ار ف‍ای‍ل‌ ه‍ا   
14     س‍اخ‍ت‍ار م‍واد آرش‍ی‍وی‌: ت‍وص‍ی‍ف‌، ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌، رده‌ب‍ن‍دی‌   
15     س‍اخ‍ت‍ار م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ PIC [پ‌. آی‌. س‍ی‌.]   
16     س‍اخ‍ت‍ار م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ PIC [پ‌. آی‌. س‍ی‌.] [ م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ]   
17     س‍اخ‍ت‍ار م‍ی‍ک‍رو ک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ AVR [ای‌. وی‌. آر]   
18     س‍اخ‍ت‍ار و ت‍اوی‍ل‌ م‍ت‍ن‌   
19     س‍اخ‍ت‍ار و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌   
20     س‍اخ‍ت‍ارو ع‍م‍ل‍ک‍رد دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ و اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌