مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     زال‌ ک‍وچ‍ول‍وی‌ س‍پ‍ی‍د م‍و   
2     زائ‍ر   
3     زائ‍ران‌ ع‍ش‍ق‌ از م‍ت‍ون‌ و دان‍ت‍ای‌ ه‍ن‍د   
4     زائ‍رک‍وم‌ پ‍وس‍ت‍ل‌   
5     زب‍ان‌   
6     زب‍ان‌ C وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر...   
7     زب‍ان‌ HTML[اچ‌.ت‍ی‌.ام‌.ال‌.] و طراح‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ وب‌   
8     زب‍ان‌ آم‍وزی‌   
9     زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌   
10     زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌: ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ آی‌. ب‍ی‌. ام‌ 80x86 و س‍ازگ‍ار ب‍ا آن‌   
11     زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌   
12     زب‍ان‌ اش‍ک‌ ه‍ا   
13     زب‍ان‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ در طراح‍ی‌ م‍ح‍ی‍طی‌ پ‍ای‍دار : ک‍ارب‍رد اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌   
14     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۲[م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ]   
15     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۳ [م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ]   
16     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۴ [م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ]   
17     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۵ [م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ]   
18     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ : ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و دان‍ش‍پ‍ذی‍ران‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور   
19     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌   
20     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ( دک‍ت‍ری‌)