مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ذخ‍ی‍ره‌ س‍ازی‌ اب‍ری‌ ام‍ن‌ اطلاع‍ات‌ س‍لام‍ت‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ا پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ ی‍ا   
2     ذخ‍ی‍ره‌ س‍ازی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ظرف‍ی‍ت‌ و اه‍م‍ی‍ت‌ ک‍ارب‍ردی‌ اطلاع‍ات‌ ( ن‍رم‌ اف‍زار ج‍ام‍ع‌ ک‍   
3     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ آن‍ت‍ول‍وژی‌ در م‍دل‌ داده‌ راب‍طه‌ ای‌   
4     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌   
5     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌   
6     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌   
7     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ (رش‍ت‍ه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌)   
8     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ (س‍اخ‍ت‍ار ف‍ای‍ل‍ه‍ا) : ش‍ام‍ل‌ ش‍رح‌ ک‍ام‍ل‌ درس‌ ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ ذک‍ر   
9     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ (س‍اخ‍ت‍ار ف‍ای‍ل‍ه‍ا) ش‍ام‍ل‌ ش‍رح‌ ک‍ام‍ل‌ درس‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ذک‍ر   
10     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ (س‍اخ‍ت‍ار ف‍ای‍ل‍ه‍ا): ش‍ام‍ل‌ ش‍رح‌ ک‍ام‍ل‌ درس‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ذک‍ر   
11     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ و دان‍ش‌: ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر روی‍ک‍رده‍ای‌ ن‍وی‍ن‌   
12     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌: وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر   
13     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ در پ‍اس‍ک‍ال‌   
14     <ال‍ذری‍ع‍ه‌ = ذری‍ع‍ه‌> ال‍ی‌ ت‍ص‍ان‍ی‍ف‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌   
15     ذه‍ن‌ ب‍رت‍ر ( آم‍وزش‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ن‍دخ‍وان‍ی‌ و ت‍ق‍وی‍ت‌ ح‍اف‍ظه‌ ) [م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ]   
16     ذه‍ن‌ ت‍وان‍م‍ن‍د : ه‍ر ک‍س‌ را م‍ی‌ ت‍وان‍ی‍د ب‍ه‌ ه‍ر ک‍اری‌ وا داری‍د   
17     ذه‍ن‌: درآم‍دی‌ ب‍ر ع‍ل‍وم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌   
18     ذه‍ن‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍ده‌   
19     ذه‍ن‌ ورزش‍ی‌ ام‍روز ارزش‍ه‍ای‍ی‌ در ت‍ق‍اب‍ل‌/ ژرژ وی‍گ‍ارل‍و. ارزش‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ورزش‌،   
20     ذه‍ن‍ی‍ت‌ و زاوی‍ه‌ دی‍د در ن‍ق‍د و ن‍ق‍د ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌