مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     دا : خ‍اطرات‌ س‍ی‍ده‌ زه‍را ح‍س‍ی‍ن‍ی‌   
2     دادس‍را در س‍ام‍ان‍ه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌   
3     دادگ‍اه‌ ه‍ای‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ اداری‌ در پ‍رت‍و اص‍ول‌ و آی‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ دادرس‍ی‌ م‍ن‍ص‍ف‍ان‍ه‌ ( ح‍ق‍وق‌   
4     دادگ‍س‍ت‍ر ج‍ه‍ان‌   
5     داد و س‍ت‍د ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ : م‍ح‍ی‍ط ه‍ا و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌   
6     داده‌ پ‍ردازی‌ ب‍رای‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ان‌   
7     داده‌پ‍ردازی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌   
8     داده‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ا و م‍ب‍ان‍ی‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ا   
9     داده‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ا و م‍ب‍ان‍ی‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ا   
10     داده‌ ک‍اوی‌   
11     داده‌ ک‍اوی‌ = Data Mining   
12     داده‌ ک‍اوی‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌   
13     داده‌ ک‍اوی‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ [م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌]   
14     داده‌ ک‍اوی‌ دادگ‍ان‌ آس‍ای‍ش‌ ح‍رارت‍ی‌ ان‍س‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ در م‍ت‍ل‍   
15     داده‌ ک‍اوی‌ در ت‍ج‍ارت‌   
16     داده‌ ک‍اوی‌ در ع‍ل‍م‌ اطلاع‍ات‌ و دان‍ش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ک‍ارب‍رد   
17     داده‌ ک‍اوی‌ ک‍ارب‍ردی‌ R [ آر]   
18     داده‌ ک‍اوی‌ : م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ا   
19     داده‌ ک‍اوی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ در ب‍ازاری‍اب‍ی‌   
20     داده‌ ک‍اوی‌ و ک‍ش‍ف‌ دان‍ش‌