مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     طاع‍ون‌   
2     طاع‍ون‌ زم‍ی‍ن‌   
3     طاق‌ و ق‍وس‌ در م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌   
4     طال‍ع‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ن‍دی‌   
5     طب‌ ال‍رض‍ا(ع‌) و طب‌ ال‍ص‍ادق‌(ع‌)   
6     طب‌ ال‍ص‍ادق‌، ی‍ا، طب‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ از ن‍ظر ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌   
7     طب‍ق‍ات‌   
8     طب‍ق‍ات‌ آی‍ات‌ : طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ آی‍ات‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ ب‍راس‍اس‌ م‍وض‍وع‌ در ۲۶ ف‍ص‍ل‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ آ   
9     طب‍ق‍ات‌ م‍ف‍س‍ران‌ ش‍ی‍ع‍ه‌   
10     طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍د س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر خ‍وش‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌   
11     طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ اث‍ر ان‍گ‍ش‍ت‌   
12     طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ت‍ص‍اوی‍ر اث‍ر ان‍گ‍ش‍ت‌   
13     طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ داده‌ ه‍ای‌ ج‍ری‍ان‍ی‌ دارای‌ واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ زم‍ان‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد وزن‌ ده‍ی‌   
14     طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ داده‌ ه‍ای‌ ن‍ام‍ت‍ع‍ادل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اج‍م‍اع‍ی‌ از طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ه‍ای‌ ELM   
15     طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ داده‌ ه‍ای‌ ن‍ام‍ت‍ع‍ادل‌ ب‍ا ت‍رک‍ی‍ب‌ روش‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ پ‍ردازش‌، م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ اص‍ل‍ی‌ و   
16     طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ زب‍ان‌ ن‍وش‍ت‍ار در اس‍ن‍اد اس‍ک‍ن‌ ش‍ده‌ ت‍ای‍پ‍ی‌ ب‍ا زب‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌   
17     طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ف‍راغ‍ت‌ ای‍ران‌   
18     طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ق‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌   
19     طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ک‍لان‌ داده‌ ه‍ای‌ ن‍ام‍ت‍ع‍ادل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ج‍ن‍گ‍ل‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌   
20     طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍وض‍وع‍ی‌ اص‍طلاح‍ات‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌