مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     دا : خ‍اطرات‌ س‍ی‍ده‌ زه‍را ح‍س‍ی‍ن‍ی‌   
2     دادس‍را در س‍ام‍ان‍ه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌   
3     دادگ‍اه‌ ه‍ای‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ اداری‌ در پ‍رت‍و اص‍ول‌ و آی‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ دادرس‍ی‌ م‍ن‍ص‍ف‍ان‍ه‌ ( ح‍ق‍وق‌   
4     دادگ‍س‍ت‍ر ج‍ه‍ان‌   
5     داد و س‍ت‍د ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ : م‍ح‍ی‍ط ه‍ا و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌   
6     داده‌ پ‍ردازی‌ ب‍رای‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ان‌   
7     داده‌پ‍ردازی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌   
8     داده‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ا و م‍ب‍ان‍ی‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ا   
9     داده‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ا و م‍ب‍ان‍ی‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ا   
10     داده‌ک‍اوی‌   
11     داده‌ ک‍اوی‌ = Data Mining   
12     داده‌ ک‍اوی‌ در ت‍ج‍ارت‌   
13     داده‌ ک‍اوی‌ در ع‍ل‍م‌ اطلاع‍ات‌ و دان‍ش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ک‍ارب‍رد   
14     داده‌ ک‍اوی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ در ب‍ازاری‍اب‍ی‌   
15     داده‌ ک‍اوی‌ و ک‍ش‍ف‌ دان‍ش‌   
16     دار ح‍ل‍ق‍ه‌- روش‍ه‍ا - ع‍ق‍ای‍د - م‍وس‍س‍ی‍ن‌ - ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌   
17     دار دار خ‍ب‍ردار   
18     دار، دور دار درخ‍ت‍م‌ م‍ادر م‍ی‍ز و ت‍خ‍ت‍م‌   
19     داروخ‍ان‍ه‌ گ‍ی‍اه‍ی‌: داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ م‍وج‍ود در داروخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ور ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍وض‍ی‍   
20     داروخ‍ان‍ه‌ م‍ع‍ن‍وی‌