مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     دا : خ‍اطرات‌ س‍ی‍ده‌ زه‍را ح‍س‍ی‍ن‍ی‌   
2     دادس‍را در س‍ام‍ان‍ه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌   
3     دادگ‍اه‌ ه‍ای‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ اداری‌ در پ‍رت‍و اص‍ول‌ و آی‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ دادرس‍ی‌ م‍ن‍ص‍ف‍ان‍ه‌ ( ح‍ق‍وق‌   
4     دادگ‍س‍ت‍ر ج‍ه‍ان‌   
5     داد و س‍ت‍د ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ : م‍ح‍ی‍ط ه‍ا و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌   
6     داده‌ پ‍ردازی‌ ب‍رای‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ان‌   
7     داده‌پ‍ردازی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌   
8     داده‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ا و م‍ب‍ان‍ی‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ا   
9     داده‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ا و م‍ب‍ان‍ی‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ا   
10     داده‌ک‍اوی‌   
11     داده‌ ک‍اوی‌ = Data Mining   
12     داده‌ ک‍اوی‌ در ت‍ج‍ارت‌   
13     داده‌ ک‍اوی‌ و ک‍ش‍ف‌ دان‍ش‌   
14     دار ح‍ل‍ق‍ه‌- روش‍ه‍ا - ع‍ق‍ای‍د - م‍وس‍س‍ی‍ن‌ - ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌   
15     دار دار خ‍ب‍ردار   
16     دار، دور دار درخ‍ت‍م‌ م‍ادر م‍ی‍ز و ت‍خ‍ت‍م‌   
17     داروخ‍ان‍ه‌ گ‍ی‍اه‍ی‌: داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ م‍وج‍ود در داروخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ور ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍وض‍ی‍   
18     داروخ‍ان‍ه‌ م‍ع‍ن‍وی‌   
19     دارو - درم‍ان‌ - ع‍وارض‌ : ش‍ام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ اض‍اف‍ات‌   
20     داروه‍ا و رف‍ت‍ار