اولویت های پژوهشی سازمان ها اولویت های پژوهشی سازمان ها

 

اولویتهای پژوهشی و حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی سازمان ها در سال 94

 

اولویت های پژوهشی بانک صادرات

اولویت های پژوهشی بانک حکمت ایرانیان

اولویت های پژوهشی بانک کشاورزی

اولویت های پژوهشی بانک سپه

اولویت های پژوهشی پست بانک

اولویت های پژوهشی سازمان سنجش و آموزش کشور

اولویت های پژوهشی شهرداری اردبیل

اولویت های پژوهشی اداره کل تعاون - کار و رفاه اجتماعی هرمزگان

اولویتهای پژوهشی شرکت برق منطقه ای غرب

اولویتهای پژوهشی شهرداری اصفهان

اولویتهای پژوهشی شرکت برق منطقه ای سمنان

اولویتهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی سازمان سما

اولویتهای پژوهشی بانک رفاه کارگران

اولویتهای پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

اولویتهای پژوهشی پژوهشکده آموزش باز و از دور

اولویتهای پژوهشی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

اولویتهای پژوهشی گمرک

اولویت های پژوهشی ثبت احوال

اولویت های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان

اولویت های پژوهشی شورای عالی آموزش و پرورش

اولویت های پژوهشی برق منطقه ای خوزستان

اولویت های پژوهشی دانشگاه پیام نور . پژوهشکده آموزش باز و از دور

اولویت های پژوهشی دانشگاه یزد( امور فناوری)

 حمایت از پایان نامه موسسه مطالعات بین المللی انرژی

حمایت از پایان نامه بانک مهر اقتصاد

حمایت از پایان نامه ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی

حمایت از پایان نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور : مرکز آموزش مدیریت دولتی

حمایت از پایان نامه ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

حمایت از پایان نامه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

حمایت از پایان نامه پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

حمایت از پایان نامه شهرداری تبریز

حمایت از پایان نامه پژوهشكده فناوری اطلاعات و ارتباطات

حمایت از طرح های فناورانه حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت

حمایت از پایان نامه بانک مسکن