پایگاههای اطلاعاتی پایگاههای اطلاعاتی

اشتراک منابع اینترنتی خارجی(دسترسی خارج از دانشگاه) اشتراک منابع اینترنتی خارجی(دسترسی خارج از دانشگاه)

راهنمایی راهنمایی

*دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی لاتین از طریق سامانه جستجوی یکپارچه گیگالیب (کتابخانه دیجیتالی گیگا( بدون نیاز به نام کاربری و کلمه عبور در داخل دانشگاه امکان پذیر است.  دسترسی خارج از دانشگاه گیگالیب به دو شیوه درخواست مقاله باDOI  و URL مقالات و صرفا از طریق ایمیل دانشگاهی با پسوند"@imamreza.ac.ir " امکان پذیر می باشد.

همچنین جستجوی یکپارچه  از طریق نام کاربری و به صورت محدود، امکان پذیر شده است. برای درخواست استفاده از سامانه جستجوی یکپارچه کتابخانه دیجیتالی گیگالیب خارج از دانشگاه، فرم درخواست نام کاربری گیگالیب برای استفاده خارج از دانشگاه (فقط مخصوص دانشجویان غیر مشهدی) را تکمیل و ارسال نمایید. نام کاربری و رمز عبور حداکثر تایک هفته به پست الکترونیک شما ارسال خواهد شد.