نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه

تا چه ميزان از فضاي کتابخانه رضايت داريد؟

نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه

نور کتابخانه تا چه حد توانسته است، رضايت شما را جلب کند؟

نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه

به چه ميزان از سيستم گرمايشي و سرمايشي کتابخانه رضايت داريد؟

% رای
0% 0 a. بسيار زياد
0% 0 b. زياد
0% 0 c. تاحدودي
0% 0 d. کم
0% 0 e. خيلي کم

کل آرا : 0

نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه

ميزان رضايت شما از كميت(‌تعداد) تجهيزات کتابخانه همانند ميز و صندلي هاي کتابخانه چگونه است؟

نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه

ميزان رضايت شما از كيفيت(‌راحتي، مناسب بودن و ...) تجهيزات کتابخانه همانند ميز و صندلي هاي کتابخانه چگونه است؟

نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه

نظافت عمومي کتابخانه را چگونه ارزيابي مي نماييد؟

نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه

از سکوت و آرامش کتابخانه و به ويژه سالنهاي مطالعه تا چه حد رضايت داريد؟

نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه

نحوه چينش فضاي داخلي کتابخانه، قفسه ها، ميزها و صندلي ها تا چه حد توانسته است رضايت شما را جلب نمايد؟

نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه

نحوه چينش فضاي داخلي کتابخانه، قفسه ها، ميزها و صندلي ها تا چه حد توانسته است رضايت شما را جلب نمايد؟

نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه نظرسنجی امکانات فيزيکي، رفاهي و تجهيزات کتابخانه

تا چه ميزان از ساعات کاري کتابخانه رضايت داريد؟