نظرسنجی پايگاههاي اطلاعاتي نظرسنجی پايگاههاي اطلاعاتي

ميزان رضايت شما از دسترسي به پايگاههاي اطلاعاتي فارسي تا چه اندازه است ؟( مگيران. سيويليکا. پايگاههاي شيراز)

نظرسنجی پايگاههاي اطلاعاتي نظرسنجی پايگاههاي اطلاعاتي

ميزان رضايت شما از دسترسي به پايگاههاي اطلاعاتي لاتين تا چه اندازه است؟ ( Science direct. IEEE. Springer. Sage. IOP و ... از طریق سایت edupaper )

نظرسنجی پايگاههاي اطلاعاتي نظرسنجی پايگاههاي اطلاعاتي

میزان رضایت شما از خدمات میز مرجع در برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی شما تا چه اندازه است؟

نظرسنجی پايگاههاي اطلاعاتي نظرسنجی پايگاههاي اطلاعاتي

ميزان رضايت شما از نحوه خدمات تحويل مدرک کتابخانه تا چه اندازه است ؟

نظرسنجی پايگاههاي اطلاعاتي نظرسنجی پايگاههاي اطلاعاتي

ميزان رضايت شما از نحوه دسترسي به مقالات فارسي و لاتين مورد نيازتان تا چه اندازه است؟