جریمه های دیرکرد بخش گردش کتاب جریمه های دیرکرد بخش گردش کتاب

جریمه دیرکرد، مفقود کردن کتاب و آسیب رساندن به کتاب


 

- در صورت تاخیر در بازگرداندن منابع در دست امانت ( اعم از کتاب یا لوح فشرده ) عضو خاطی مشمول جریمه زمانی خواهد شد.

-  به ازای تاخیر یک تا سه روز، یک روز حساب بسته می شود. دیرکردهای یک روزه نیز در سوابق دانشجویان محاسبه می گردد. بعد از چهار بار تکرار تاخیر یک تا سه روزه، یک بار تاخیر برای عضو خاطی در نظر گرفته می شود.

-  در صورت تاخیر در بازگرداندن منابع در دست امانت بیش از ۳روز، به ازای هر روز دیرکرد، عضویت فرد متخلف یک روز مسدود خواهد شد.

-  چنانچه هر یک از اعضا بین ۱تا ۳ماه در بازگرداندن منبع در دست امانت خود تاخیر داشته باشد، عضویت وی به مدت ۱ماه معلق خواهد شد.

-  چنانچه هر یک از اعضا بین ۴تا ۷ماه در بازگرداندن منبع در دست امانت خود تاخیر داشته باشد، عضویت وی به مدت ۲ماه معلق خواهد شد.

- چنانچه هر یک از اعضا بیش از ۷ماه در بازگرداندن منبع در دست امانت خود تاخیر داشته باشد، عضویت وی باطل خواهد شد.

تبصره : فرد متخلف بعد از سپری کردن ۴ماه تعلیق از تاریخ تحویل منبع و در صورت دادن تعهد، با شرایط جدید مجاز به استفاده مجدد منابع می باشد.

- در صورت تکرار تاخیر در دفعه دوم و سوم ، تعداد روزهای دیرکرد دو و سه برابر محاسبه شده و عضویت فرد متخلف به همان میزان مسدود خواهد شد.

- در صورت تکرار این وضعیت در نوبت چهارم، عضویت فرد به حالت تعلیق در خواهد آمد.

تبصره : فرد متخلف بعد از سپری کردن دو ماه تعلیق از تاریخ تحویل منبع و در صورت دادن تعهد، با شرایط جدید مجاز به استفاده مجدد از منابع می باشد.

 

شرایط تعهد:

الف- تعداد منابع امانتی

دوره کارشناسی از 4 عنوان به 3 عنوان

دوره کارشناسی ارشد و دکتری از 6 عنوان به 4عنوان

ب- مدت امانت

دوره کارشناسی به مدت 15 روز

دوره کارشناسی ارشد و دکتری به مدت 15 روز

ج- تمدید منبع

دوره کارشناسی به مدت 15 روز و دو مرتبه

دوره کارشناسی ارشد و دکتری به مدت 15 روز ودو مرتبه

د- در صورت تاخیر در بازگرداندن منبع امانتی (بیش از ۳روز) عضویت فرد خاطی مجددا تعلیق خواهد شد

 

– در صورتی که فرد متخلف در طول مدت ۲ماه بعد از تاریخ تعهد، حتی یک روز تاخیر نداشته باشد، شرایط عضویت وی مجددا به حالت اولیه بازمی گردد.

- در صورتی که هر یک از اعضایی که یکبار تعهد داده اند مجددا دیرکرد داشته باشند ( بیشتر از سه روز) عضویت وی باطل خواهد شد.

تبصره: فرد متخلف بعد از سپری کردن دو ماه تعلیق از تاریخ تحویل منبع و در صورت دادن تعهد ویژه، با شرایط جدید مجاز به استفاده مجدد از منابع می باشد

 

شرایط تعهد ویژه:

الف- تعداد منابع امانتی

دوره کارشناسی از 3 عنوان به 2 عنوان

دوره کارشناسی ارشد و دکتری از 4 عنوان به 3عنوان

ب- مدت امانت

دوره کارشناسی به مدت  10 روز

دوره کارشناسی ارشد و دکتری به مدت 10 روز

ج- تمدید منبع

دوره کارشناسی به مدت 10 روز و یک مرتبه

دوره کارشناسی ارشد و دکتری به مدت 10 روز و 1 مرتبه

- در صورتی که هر یک از اعضا مجددا دیرکرد داشته باشند عضویت وی  به طور کل باطل خواهد شد.

تبصره : این دانشجویان در زمان تعلیق تنها امکان استفاده از منابع را در سالنهای مطالعه دارا می باشند.

 

در صورتيكه عضوي بعد از استفاده  تمامي شرايط در نظر گرفته شده در آيين نامه گردش كتاب و مسدود شدن حساب كاربري، متقاضي استفاده از كتابخانه باشد، با پذيرفتن شرايط زير مجاز به استفاده مجدد خواهد بود:

-          متقاضي دو سال تحصيلي ( چهار نيمسال)يا بيشتر را سپري كرده باشد

-          مجموع روزهاي ديركرد عضو بيشتر از 365 روز نباشد

-          از آخرين كاركرد حساب كاربري عضو 4 ماه گذشته باشد(حساب كاربري عضو 4 ماه مسدود شده باشد)

-          دو برابر مبلغ جريمه نقدي ديركرد حساب كاربري خود را پرداخت نمايد

-          در اين صورت مي تواند 2 منبع را به مدت 20 روز و با امكان يك بار تمدید به امانت بگيرد

 

- در صورت تاخیر در بازگرداندن منابع در دست امانت ( اعم از کتاب یا لوح فشرده ) عضو خاطی مشمول جریمه نقدی خواهد شد.

- جریمه نقدی برای دانشجویان و کارکنان مبلغ 1000ریال برای هر عنوان در دست امانت و برای هر روز تاخیر می باشد.

-  در صورتی که جریمه نقدی یک عضو کمتر از1000000 ریال باشد عضو خاطی موظف است حد اقل مبلغ 3500000 هزار ریال را پراخت نماید. حداقل مبلغ پرداختی در مورد جریمه های بین 1000000 تا 2000000 ریال 650000 ریال می باشد و برای جریمه های بیشتر از 2000000 ریال پرداخت نیمی از جریمه نقدی می باشد.

-  عضو خاطی می باید مابقی بدهی را بر اساس عناوین مورد نیاز کتابخانه و میزان بدهی خود بین یک تا سه عنوان کتاب خریداری یا اهدا نماید.

- دانشجویان عضو در صورت داشتن دیرکرد با اهدا کردن منابع می توانند یک بار دیرکرد خود را حذف نمایند.

تبصره1 : برای حذف یک بار دیرکرد می بایست بهای منابع اهدایی به میزان ۱۵۰۰۰۰ریال باشد.

تبصره2: بهای احتسابی برای هر منبع در صورتی که دست اول نباشد به میزان ۵۰%بهای پشت جلد می باشد.

- در صورت مفقود شدن منابع توسط امانت گیرنده، فرد مذکور باید حداکثر ۲ماه پس از مفقود شدن، اصل کتاب را تهیه و تحویل دهد چنانچه تهیه نسخه اصلی به دلایلی مقدور نباشد  ویرایش جدید همان کتاب را تهیه نماید. در صورتیکه  منیع مفقودی جز کتابهای نایاب باشد و تجدید چاپ نشود شخص امانت گیرنده موظف است قیمت کتاب را پرداخت نماید.

تبصره:  عضو خاطی موظف است مبلغ 15000 ریال جریمه بابت خدمات آماده سازی مجدد کتاب پرداخت نماید.

تبصره: چنانچه پس از گذشت ۲ماه، امانت گیرنده نسبت به تهیه کتاب اقدامی ننماید، جریمه دیرکرد نیز باید از سوی فرد پرداخت گردد.

- در صورتي که اعضا در حفظ و نگهداري منابع امانتي خود کوتاهي نموده و آن را مخدوش نمايد ( اعم از تحشيه كتاب، كندن برخي صفحات، شکستن و يا مخدوش کردن لوح فشرده يا قاب آن و غيره )، عضويت وي به مدت يک ماه به حالت تعليق در خواهد آمد. و يا در صورت صلاحدید مسئول بخش، امانت گيرنده موظف است نسخه بي عيبي از كتاب يا لوح فشرده تهيه و به كتابخانه تحويل نمايد.

تبصره : در صورت شکستن قاب لوح فشرده، مبلغ 15000 ريال به عنوان جريمه از عضو خاطي مطالبه مي شود