آیین نامه ادواریها آیین نامه ادواریها

آیین نامه بخش ادواریها - نشریات و روزنامه ها
مقدمه: نشریات ادواری را زیر مدخل پیایندها چنین تعریف می کنند : نشریه هایی که بطورمسلسل و در فاصله زمانی معین منتشر می شوند . و قاعدتاً بطور نامحدود ادامه می یابند . پیایندها شامل مجلات ، سالنامه ها ، یادبودها و خلاصه مذاکرات و نظایر آن میشود.
    دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
بخش نشریات کتابخانه دانشگاه امام رضا (ع)که شامل نشریات عمدتا علمی پژوهشی مرتبط با رشته های موجود در دانشگاه و همچنین تعداد اندکی نشریات عمومی می شود، یکی از بخش هایی است که توسط بخش مرجع کتابخانه اداره می گردد.

نشریات:

ماده ۱- شرایط استفاده از نشریات

۱-۱- کلیه اعضای کتابخانه می توانند در تمام ساعات کار کتابخانه از این بخش استفاده نمایند.
۲-۱-استفاده از نشریات فقط در کتابخانه امکان پذیراست و امانت داده نمی شوند.
تبصره۱- اعضاء می‌توانند با اطلاع مسئول بخش و ارائه کارت عضویت، ۲ نشریه را جهت گرفتن کپی به صورت محدود به امانت ببرند.
۳-۱- در صورت وارد کردن خسارت به نشریه‌، عضو موظف است اصل نشریه را تهیه و تحویل نماید و چنانچه اصل آن موجود نباشد نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.
ماده ۲- مجموعه سازی نشریات:
فراهم آوری نشریات در کتابخانه دانشگاه امام رضا (ع) به روشهای مختلف صورت می گیرد :

۱-۲-  خرید

۲ –۲- رایگان

۲ –۳- واسپاری(نشریات دانشجویی)

ماده ۳- آماده سازی نشریات:

۳ – ۱ -  ثبت نشریات به دلیل اهمیت روزآمدی اطلاعات بلافاصله بعد از ارسال به کتابخانه ابتدا در نرم افزار کتابخانه و بعد از آن در کاردکس مربوط به هر مجله انجام می گیرد.

۳ – ۲ -  علاوه بر ثبت نشریات مشترک بعضی از نشریات رایگان و نشریات دانشجویی که بصورت پیاپی و منظم برای کتابخانه ارسال می گردد نیز در نرم افزار کتابخانه ثبت میگردد.

تبصره ۳-۲-۱ -ثبت در کاردکس تنها مربوط به نشریات علمی و تخصصی مشترک می گردد.

ماده ۴- دسترس پذیری نشریات :

۴ – ۱ – به منظور سهولت دسترسی به نشریات ادواری، عناوین مختلف نشریات به شیوه موضوعی و در هر موضوع بصورت الفبایی در قفسه های نشریات قرار می گیرد.

۴- ۲ -  جدیدترین شماره نشریه روی قفسه نشریات به نمایش گذاشته شود و شماره های قدیمی تر در آرشیو قرار می گیرد.

۴- ۳ – در آرشیو ، نشریاتی که شرایط صحافی شدن را دارا باشند (در ماده ۵ به آن پرداخته شده است) بصورت در هم کردهای سه ماهه یا شش ماهه صحافی شده و سپس در محل مخصوص خود در بخش نشریات جهت استفاده دانشجویان قرار می گیرد.

۴– ۴ -  تا زمانی که شماره جدید یک نشریه به کتابخانه نرسیده است، شماره قبلی بر روی قفسه نمایش و در محل موضوعی و الفبایی خود قرار می گیرد.

۴– ۵ -  فهرست مندرجات شماره های موجود نشریات علمی و تخصصی کتابخانه بصورت چاپی در بخش نشریات ادواری وبصورت الکترونیکی در سایت کتابخانه ،جهت استفاده قرار داده شده است .

ماده ۵ – صحافی نشریات

۵ – ۱ – انتخاب منابع صحافی هر ۶ ماه یکبار صورت می گیرد که ابتدا کتابدار موارد مربوط به صحافی را تعیین نموده و در صورت تایید سرپرست کتابخانه ، مجلات بسته بندی شده به صحافی ارسال می شود.

۵ – ۲ – ویژگی هایی که در  صحافی نشریات مد نظر قرار می گیرد شامل موارد ذیل است :

۵ – ۲ – ۱– علمی و پژوهشی بودن نشریه

۵ – ۲ – ۲– اشتراک نشریه توسط کتابخانه

۵ – ۲ – ۳– عدم وجود آرشیو تمام متن اینترنتی از آن نشریه

۵ – ۳ – صحافی درهم کرد مجلات بصورت سه ماهه و در صورت کم حجم بودن بصورت ۶ ماهه انجام می گیرد.

ماده ۶ ) وجین نشریات

۶ – ۱ – موارد وجینی در بخش نشریات شامل نسخه ها ی تکراری مجلات مشترک ،نشریات اهدایی غیر قابل استفاده ، مجلات تک نسخه ای اهدایی ومجلات مشترکی که محتوای علمی آنها مورد تایید نباشد می شود.

۶  – ۲ – نشریات وجینی در قفسه ای جداگانه در آرشیو نگهداری شده و هر ۳ ماه یکبار ،لیستی ازآنها تهیه و جهت ارسال به بخشهای از دانشگاه و گروهها و یا اهدا و مبادله به خارج از دانشگاه  بر روی سایت کتابخانه قرار می گیرد و در صورت عدم اعلام نیاز تا دو ماه بعد نسبت به بازیافت نشریات وجینی اقدام می شود.


روزنامه ها

ماده ۱- شرایط استفاده از روزنامه ها :

۱ – ۱ – کلیه اعضای کتابخانه می توانند در تمام ساعات کار کتابخانه از این بخش استفاده نمایند.

۱ – ۲ –استفاده از روزنامه ها فقط در کتابخانه امکان پذیراست و امانت داده نمی شوند.

تبصره۱.‌ اعضاء می‌توانند با اطلاع کتابدار و ارائه کارت عضویت، ۲روزنامه را جهت گرفتن کپی به صورت محدود به امانت ببرند.

۱ – ۳ – در صورت وارد کردن خسارت به روزنامه ، عضو موظف است اصل آن را تهیه و تحویل نماید .

‌ماده ۲- مجموعه سازی روزنامه ها:

۲ – ۱-  فراهم آوری روزنامه های عمومی و تخصصی در کتابخانه دانشگاه امام رضا (ع) به شکلهای مختلف صورت می گیرد :

۲ – ۱- ۱- خرید

۲ – ۱- ۲- رایگان

ماده ۳)آماده سازی روزنامه ها:

روزنامه های صبح و عصر بلافاصله بعد از ارسال به کتابخانه دوخت خورده و جهت استفاده اعضاء در بخش نشریات ادواری قرار داده می شود.

ماده ۴- دسترس پذیری روزنامه ها :

۴- ۱ -  جدیدترین شماره روزنامه در جای مخصوص روزنامه ها به نمایش گذاشته می شود و شماره های قدیمی تر در آرشیو قرار می گیرد.

۴- ۱ -  جدیدترین شماره روزنامه در جای مخصوص روزنامه ها به نمایش گذاشته می شود و شماره های قدیمی تر در آرشیو قرار می گیرد.

۴- ۲ – تا زمانی که شماره جدید یک روزنامه به کتابخانه نرسیده است، شماره قبلی در جای مخصوص روزنامه ها به نمایش گذاشته می شود

ماده ۵ – صحافی روزنامه ها:

۵ – ۱ – در کتابخانه دانشگاه امام رضا(ع)، صحافی روزنامه ها به دلیل کمبود فضا، هزینه بر بودن  وامکان دسترسی از طریق کتابخانه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، تنها یک ماه آخر آن در آرشیو نگهداری و بقیه جهت بازیافت منتقل می گردد.

ماده ۶ – وجین روزنامه ها:

موارد وجینی در بخش روزنامه ها شامل نسخه ها ی تکراری روزنامه های مشترک و روزنامه های اهدایی غیر قابل استفاده می شود که جهت بازیافت منتقل می گردد.